Rabbit Antisera Yezsh 237

All rabbit antisera are € 170,00 per 0.5 ml
  • Reference strain Yezsh 237
  • Titer 40960
  • Volume (ml) 2.00
  • Batch 14-05-1987:2-081