Rabbit Antisera Vom

All rabbit antisera are € 170,00 per 0.5 ml
  • Reference strain Vom
  • Titer 20480
  • Volume (ml) 1.00
  • Batch 2012.06-376862