Rabbit Antisera Bov. G.

All rabbit antisera are € 170,00 per 0.5 ml
  • Reference strain Bov. G.
  • Titer 40960
  • Volume (ml) 2.00
  • Batch 27-03-1987:4-024